Hỏi - Đáp Fev chơi salt quả!!!

Lê Tuấn Hiều

Luyện Khí Kỳ
Các bác cho e xin công thức build coil và gió như thế nào cho fev với a. E chơi salt quả ( steam dâu lạnh ). Box Sd dna 40.
 

Chủ đề khác

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
237
Bài viết
649
Thành viên
589
Thành viên mới nhất
Việt Hùng
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks